1.Detyrimet e shkollës2. Detyrimet e prindit3. Detyrimet e nxënësit
 Siguron procesin e mësimdhënies së nevojshme në kushtet më bashkëhore dhe me një personel të kualifikuar si dhe me mjetet didaktike që disponohen nga kjo shkollë. Angazhohet për respektimin e pagesave sa me sipër sipas kontrates, si dhe me të gjitha kushtet respektive që parashikon kjo kontratë.I ndalohet hyrja në shkollë pa uniformën përkatëse. Dëmtimi i uniformës e detyron nxënësin ta zëvëndësojë atë me një tjetër.
Informon dhe merr masat përkatese për njohjen e të gjitha akteve normative të shkollës nga prindërit dhe nxënësit.Është i detyruar të bashkëpunojë me personelin pedagogjik për realizimin dhe përvetësimin e programit mësimor nga fëmija e tij si dhe të paraqitet në shkollë kur një gjë e tillë i kërkohet. Për rregullsinë e paraqitjes së jashtme nxënësi i nënshtrohet kontrollit periodik nga personeli pedagogjik i shkollës. Nxënësi që nuk përmbush kushtet e paraqitjes rikthehet pranë familjes me shpenzimet e prindit dhe kur kjo gjë është e pamundur i ndalohet të hyje në auditoret e mësimdhënies . Ai mbahet nën kujdestarinë përkatëse deri në përfundim të orarit të mësimit.
Vë në dijeni prindërit (çdo dy muaj) për rezultatet e arritura në proçesin mësimor edukativ dhe organizon takime në mënyrë të vazhdueshme me ata.Bashkërendon me stafin pedagogjik për zbatimin e të gjitha detyrimeve që ka fëmija i tij ndaj shkollës.
Nxënësi përmbush dhe plotëson të gjitha detyrat që jepen në mësim duke i realizuar ato në kohën  mënyrën dhe vendin e caktuar.Përbënë shkelje të rëndë përdorimi iduhanit, sjelljet e karakterit intim midis sekseve. Gjithashtu ndalohet marrja dhe përdorimi i celularit në shkollë.
Detyrohet dhe merr përsipër riregjistrimin për vitin pasardhës kur nxënësi arrin pikët e përcaktuara të përvetësimit të programit mësimor dhe në atë sjelljes e të disiplinës.Prindërit i ndalohet  të marrë fëmijën pa shkaqe të arsyeshme nga mjediset e shkollës pa miratim te titullarit dhe është kategorikisht e ndaluar marrja e femijëve nga persona të tjerë pavarësisht nga lidhjet familjare që mund të ketë me nxënësin.Nxënësi është i detyruar të njohë dhe të respektojë rregulloren e shkollës dhe normat e etikës në përgjithësi. Atij i  ndalohet paraqitja kozmetike apo tualeti i  ndryshuar nga paraqitja e natyrshme që ka nxënësi ( përdorimi i varseve, byzylykeve, unazave si dhe çdo gjë tjetër qe bie ndesh me uniformën e shkollës).
Përgjigjet për realizimin e programit mësimor të aprovuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës si dhe programet shtesë që kjo shkollë aplikon. Prindi njofton shkollën brenda orës 830 për mungesën e fëmijës në shkollë. Nxënësit i ndalohet kategorikisht futja në ambjentet e shkollës të çdo lloj mjeti, sendi, libri apo reviste, kaseta të ndryshme që nuk kanë lidhje me kërkesat e personelit pedagogjik përkatës. Po ashtu nxënësit i ndalohet të nxjerrë nga ambientet e shkollës çdo gjë që nuk i përket atij.
Merr masat e nevojshme për një staf pedagogjik të kualifikuar për sigurimin e të gjitha kushteve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit.
 
Vë në dijeni titullarin e shkollës nëse pas nënshkrimit të kontratës ka ndryshime në adresën dhe numrin e telefonit.Përbënë shkelje të rëndë përdorimi iduhanit, sjelljet e karakterit intim midis sekseve. Gjithashtu ndalohet marrja dhe përdorimi i celularit në shkollë.