Plani vjetor i shkollës ”NILS BOR” (2020-2021)


I.Puna në këshillin pedagogjik

NR.I .Puna në këshillin pedagogjik PërgjegjësiAfati
1.Probleme të fillimit të vitit shkollor . Njohja e udhëzimit për zbatimin e planeve ,  programeve dhe teksteve mesimore për shkollat e mesme.DrejtoriaShtator, 2020
2.Përgatitja ditore e mësuesit dhe mjetet përkatëse mësimore, konkretizimi, debati dhe mendimi i pavarur i nxënësve .DrejtoriaDhjetor, 2020
3.Puna e mësuesve në klasë shërben si bazë për të krijuar një klimë mbështetëse dhe pune (Analiza e periudhës shtator 2020  –  Janar 2021).Drejtoria
mësuesët sipas lëndëve
Shkurt, 2021
4.Kualifikimi i vazhdueshëm i mësuesve faktor me rendësi për rritjen cilësore të proçesit mësimor,DrejtoriaPrill, 2020
5.Analiza vjetore e punës mësimore edukative të shkollës lidhur me realizimin e detyrave të shtruara në planin vjetor.DrejtoriaGusht ,2020

II.Puna në drejtori

1.a. Miratimi i planit vjetor të shkollës.
b. Kurikula dhe shpërdarja e ngarkesës mësimore sipas lëndëve dhe mësuesëve.
c. Udhëzime për planet mësimorë dhe aprovimi i tyre.
d. Paisja e nxënësve me tekste.
e.Diskutimi dhe nënëshkrimi i kontratës me prindërit
f. Analza e rezultateve në vitin e tretë për lëndët e provimeve                     
Drejtoria
Prindërit
Shtator,2020
2.Raportimi për zbërthimin e rregullores së brëndëshme  të shkollës me nxënësit           dhe prindërit.                                                         
b.Zgjedhja e senateve dhe këshillave të prindërve.       
c.Analizë për problemet që kanë dalë me nxënësit e klasës së dymbëdhjetë(plotësimi I krediteve sipas udhëzimeve  për kurikulën)
d.Orientimi për lëndët me zgjedhje (matura shteterore)
Drejtoria
Mësuesit
Tetor,2020
3.Plan pune për zbatim të detyrave të lëna nga MAS dhe DAR
1.Ambjent i ri 2.sigurimi këndeve sportive(palestër dhe mjete sportive) 3.Ndertimi laboratorit të shkencave dhe biblotekes
Drejtoria ,
Mësuesit sipas lëndëve

Nëntor,2020
4.a.Konkluzionet për testet e zhvilluara në lëndët : letersi matematikë , fizikë, kimi
b.Kontrolli sistematik në të gjitha lëndët dhe efektet e tij ( detyrave te shtepise dhe teksteve sipas orarit).
c. Gjëndja e mungesave të nxënësve dhe problemet që kanë dale
Drejtoria
Mësuesit
Dhjetor,2020
5.a.Kontroll pergjithshem i dokumentacionit,pavarësisht nga kontrolli i vazhdueshëm i tij.(Analizë dhe përfundime)Janar ,2021
6.a.Takim me prindërit .Veçanërisht me maturantët
b. Udhëzimet për plotësimin e formularit A1 
c.Grafikimi konsultimeve per maturantet               
Mësuesit
Sekretaria
Shkurt,2021
7.a.Shfrytëzimi dhe efektet e përdorimit të laboratorit të shkencave
b.Informatika në shërbim të lëndëve mësimore.Orë mësimi të përdorimit të teknologjive të reja.
Mësuesit e shkencaveMars,2021
8.a.Testime vjetore klasa 10,11                        
 b.Teste prove per lendet e matures shteterore.
Drejtoria ,
Mësuesit
Prill,2021
9.Organizimi punës me nxënësit problemor sipas lëndëveDrejtoriaMaj,2021
10.Masat për përfundimin e maturës shtetërore,ndjekja në provime,plotesim dokumentacioni si amza ,deftesa , çertifikataDrejtoriaQershor,2021

III.Kontrollet e veprimtarive në shkollë

1.A.Kontroll operativ
a.Paisja e nxënësve me libra
b.Gjëndja e klasave pas fillimit të vitit shkillor
c.Zgjedhjave e këshillave dhe senateve të klasave
d. plotësimi i planeve mësimore ,regjistrave , dhe ditarëve.
B.Kontroll tematik
Detyrat e shtëpisë dhe ndikimi tyre në proçesin mësimnxënës në shkencat natyrore
Mësuesit
kujdestar
Shtator,Tetor
2020
2.A.Kontroll operativ
a.Kontrolli i ditareve
b.Amzimi i  nxënësve që kanë ardhur nga shkollat e tjera duke patur parasysh dhe ekujvalencën
B.Kontroll tematik
Aktivizimi i nxënësve në orën e mësimit në klasën e dhjetë, problemet e mbartura nga 9-vjeçarja.
Drejtoria
Sekretaria
Nëntor,2020
3.A.Kontroll operativ
a.Realizimi i planeve mësimorë
b. Punët e pavarura të nxënësve,projektet,punët laboratorike,punët praktike
B.Kontroll Teste kontrolli në matematikë dhe letërsi në vitin e tretë.

Drejtoria
Mësuesit
Dhjetor,2020
4.A.Kontroll operativ
Llogaritja e përafërt e rezultateve të nxenesve sipas formulave
B.Kontroll tematik
Teste kontrolli në lëndën gjuhë e huaj e parë
Drejtoria
Mësuesit
Dhjetor,2020
5.A.Kontroll operativ
 Kontrolli i ditareve.Pasqyrimi në ditar i punës së diferencuar
B.Kontroll tematik
Organizimi debatit në lëndët shoqëror
Drejtoria


Shkurt,2021
6.A.Kontroll operativ
a.Puna edukative brenda dhe jashtë mësimit
b.Plotësimi i mungesve në regjistër
B.Kontroll tematik
Puna gjatë orës së mësimit për përgatitjen e nxënësve për provimet e matures shtetërore
Drejtoria
Mësuesit
Kujdestar
Shkurt,2021
7.A.Kontroll operativ
a.Kontrolli i regjistrave : mirëmbajtja , plotësimi i nxënësve me nota, .
b.Realizimi i programit mësimor sipas lëndëve,plan- fakt
B.Kontroll tematik
Organizimi i përsëritjes vjetore dhe efektet e saj për lëndët e maturës shtetërore
DrejtoriaPrill,2021
8.A.Kontroll operativ
 a.Kontrolli i ditareve,regjistrave,amzes
b.Kontroll i punës së pavarur dhe detyrave të dhëna
B.Kontroll tematik
Organizimi i testimit  vjetore dhe efektet e tij për klasat 10,11
Drejtoria
Sekretari
Maj,2021
9.A.Kontroll operativ
Organizimi konsultimeve për përgatitjen e maturës shtetërore
B.Kontroll tematik
Puna me nxënësit mbetës klasa 10,11
Drejtoria,
Mësuesit
Sipas lëndëve
Qershor,2021

VI. Puna edukative dhe argëtuese

MuajiDrejtimiTematika e aktivitetitAfatiPersoni përgjegjës
ShtatorDrejtimi dhe menaxhimi i shkollës në fillim të vitit shkollor.1.Ceremonia e hapjes së vitit të ri shkollor në orën 07.30.
2. Të njihemi me rregulloren e shkollës
3. Dita boterore pa makina 
4. Bisedë me prindërit me temë” Pajisja me bazë materiale të nevojshme në ndihmë të përvetësimit të njohurive shkencore”
Shtator
2020
1.Drejtoria e shkollës
2.Mësues kujdestar
3.Mësues kujdestar dhe ai i Edukimit Fizik.
4. Drejtori i shkollës, nëndrejtore dhe mësuesi kujdestar.
TetorNjohja e nxënësve me vlerat kulturore kombëtare.1. Zgjedhja e bordit të shkollës
2.Krijimi i klubeve sipas lëndëve shkencore dhe artistike
3. 19 tetor – “Dita botërore për zhdukjen e varfërisë”  dhe festojmë së bashku: “Figura e nënë Terezës është një figurë humane që buron nga dashuria“
4. Takimi me prindërit
01.10.2020
13.10.2020
17.10.2020 
31.10.2020
1.Drejtoria e shkollës
2.Mësues kujdestar
3. Mësuesja e Qytetarisë Mësuesja e Letërsise, Historisë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq.
4. Drejtori, nëndrejtore dhe mësues kujdestar.
NëntorToleranca kundër
dhunës. Të njohim historinë e popullit tonë.

1. Përgatitja e ekspozitës mbi “Tolerancën dhe dhunën“- ndarja e detyrave për nxënësit.
2. 16 nëntor“Dita ndërkombëtare e Tolerancës“
Bisedë me temë: “Të rinjtë dhe dhuna „.Zgjidhja e problemit. 
3.Kujtojmë Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë dhe çlirimit të vendit –  Shfaqja  e dokumentarëve historike. – përgatitur nga nxënësit.
4. Takim me prindër – Paraqitje e situatës shtator-nëntor.
12.11.2020
14.11.2020  
26.11.2020
27.11.2020
1. Mësuesja e Qytetarisë 
2. Mësuesja e Qytetarisë 
3. Mësuesja e Historisë. 
4. Drejtori i shkollës, nëndrejtore dhe mësuesit kujdestarë
DhjetorEdukimi me moralin qytetar1.Bisedë në Ditën Botërore kundër HIV-AIDS.” Mite dhe fakte mbi rreziqet seksuale”. Ekspozita me punimet më të mira në vizatim,fotografi: Sida skllavëria. 
2. “Dita Kombëtare e Rinisë – realizimi i një dokumentari 
3.Veprimtari kulturore dhe artistike me rastin e krishtëlindjeve dhe ditëlindjes së Nils Borit.
02.12.2020
08.12.2020
23.12.2020
1.Mësuesja e Biologjisë dhe mësuesja e Qytetarisë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar.
2. Mësuesja e Historisë
 
3. Drejtoria dhe mësuesit
 
JanarRritja e personalitetit të nxënësit nëpërmjet higjenës dhe  mirëshëndetit1. Bisedë me mjek specialist:- “Stresi dhe manaxhimi i tij tek adoleshentët. Teknikat për të ndaluar stresin”. 
2. Takim me prindërit e nxënësve me rezultate të ulëta.
3. Realizimi i testeve mbi njohuritë e tremujorit të parë.
15.01.2020 
19.01.2020
23.01.2020
1. Mësuesja e Qytetarisë
Mësuesja e Biologjisë dhe Mjeku i Lagjes.
2. Drejtori dhe mësuesit kujdestar
4. Mësuesit e lëndëve.
MarsEdukimi i personalitetit në drejtim të kulturës Evropiane1.Veprimtari kulturore me rastin e festave 7-8 Marsit 
2. Veprimtari sportive në natyrë ( lojra popullore etj.) – Dita e Verës
3. 22.03.2013 – “Dita botërore e Ujit” 
4. Takim me prindërit: “Njohja me rezultatet”
06.03.2020 
13.03.2020 
20.03.2020
26.03.2020
1. Drejtoria dhe mësuesja e Letërsisë dhe Historisë.
2. Mësuesja e Edukimit Fizik. 
3. Mësuesja e Shkencës së Tokës dhe e Klimës.
4.Drejtoria e shkollës dhe mësuesit.
PrillEdukimi atdhetar dhe mjedisor1. 7 Prilli, pushtimi fashist i Shqipërisë – Ekspozitë dhe dokumentar historik.
2. Dita e Tokës  
3. Testim formues i njohurive të nxënësve
4. Takim me prindërit : “Si po ecim drejt përfundimit të vitit shkollor.”
07.04.2020 
22.04.2020
24.04.2020 
30.04.2020
1. Mësuesja e Historisë 
2. Mësuesja e Shkencës së Tokës
3. Drejtoria e shkollës dhe mësuesit.
4 Drejtoria e shkollës dhe mësuesit.
MajRoli i shkollës dhe i kulturës për formimin e përgjithshëm të nxënësve.1.  5 Maji -Të nderojmë  figurat që sakrifikuan për interesat e kombit.
2. Vizitë në Universitetin e Tiranës – në kuadrin e Këshillimit për karrierë me kl 12.
3. 31 maj- “Dita Botërore pa Duhan “
04.05.2020 
15.05.2020 
29.-5.2020
1. Mësuesja e Historisë dhe Qytetarisë. 
2. Drejtoria dhe mësuesja e Edukimit për Karrierë.
3.Mësuesja e Biologjisë.
QershorMobilizimi për mbylljen me rezultate të larta të vitit shkollor1. 2 qershor -”Dita botërore e mjedisit” 
2.Ceremonia e mbylljes së vitit shkollor
 
02.06.2020 
13.06.2020
1.Mësuesja e Gjeografisë dhe Biologjisë.
2 Drejtoria, mësuesit, nxënësit dhe prindërit.